GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA, KUMAR OYNAMAK VE OYNATMAK NEDENİYLE MESLEKTEN ÇIKARMA VE YASA DIŞI BAHİS NEDENİYLE 20 AY UZUN SÜRELİ DURDURMA DİSİPLİN CEZASI

(4) Suçun işlenmesi sırasındamağdurun direncinin kırılmasını sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılmasıdurumunda kişi ayrıca kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. (5) Bu suçun ihmali davranışlaişlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz. – (1) Organ veya dokularını satan kişininiçinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak,hakkında verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten devazgeçilebilir. (2) Bu suçun bir örgütünfaaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek cezalar yarı oranındaartırılır. – (1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyetebağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikâyette bulunmadığıtakdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. (3) Bu Kanunun İkinci KitabınınDördüncü Kısmında yazılı yurt dışında işlenmiş suçlar dolayısıyla verilmişağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis veya on yıldan fazla hapiscezalarında zamanaşımı uygulanmaz. – (1) Sanığın ölümü hâlinde kamu davasınındüşürülmesine karar verilir. Ancak, niteliği itibarıyla müsadereye tâbi eşya vemaddî menfaatler hakkında davaya devam olunarak bunların müsaderesinehükmolunabilir. (9) Mükerrirlere özgü infazrejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadisuçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasınahükmedilir. – (1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamakkoşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesinetahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsaderesine hükmolunur. Suçunişlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığıveya genel ahlâk açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir. (5) Uygulamada asıl mahkûmiyet,bu madde hükümlerine göre çevrilen adlî para cezası veya tedbirdir.

Ek-4 no’lu protokol ise 16 Eylül 1963 tarihinde imzaya açılmış, 02 Mayıs 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Maddesinde hiç kimsenin borcundan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamayacağı düzenlenerek bu hususta yasak getirilmiştir. Maddesinde ise serbest dolaşım özgürlüğü düzenlenmiş, düzenlemeye göre bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkesin orada serbestçe dolaşma ve ikametgahını seçebilme hakkına sahip olduğu belirtilmiş, herkesin kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbest olduğu açıklanmış, 3. İkinci Dünya Savaşının neden olduğu yakıp yıkmalar, öldürmeler, korku ve dehşet, dünya kamuoyunda, insanlık için sürekli bir barışın kurulması, insanlığın diktatörlük tehlikesine ve baskılara karşı korunması isteğini doğurmuştur[448]. Görüşmeler sonucunda Avrupa’nın demokrasi bağlamında bireylerin özgürlüğü, siyasal özgürlük ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayalı olarak bir kurum oluşturmak konusunda görüş birliğine varılmış ve bunun sonucunda Avrupa’nın ilk siyasal kuruluşu olan Avrupa Konseyi kurulmuştur. Avrupa Konseyine ilişkin statü on devlet tarafından 5 Mayıs 1949’da Londra’da imzalanmış ve 3 Ağustos 1949’da yürürlüğe girmiştir[449]. Konsey oluşturulurken devletler demokrasi anlayışlarını da belirtmişlerdir. Konseyin statüsünün başlangıcında ilk kez gerçek demokrasiden bahsedilmekte, gerçek demokrasinin birey özgürlüğü ve hukukun üstünlüğüne dayandığı belirtilmiştir[450]. Disiplin Mahkemesi kararlarının denetlenmesinin diğer bir yolu da “yazılı emir”dir.

“Düzensizlik” ise; düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlıktır[168]. Dolayısıyla düzenli olmak, tertipli, sistemli, muntazam, yerli yerinde ve kararlı davranmaktır. O halde bir Devlet memuru, hiz­metin verimliliğini ve etkinliğini azaltacak şekilde tutum ve davranış içine giri­yorsa düzensiz hareket ediyor demektir[169]. Astların işlediği suçların AsCK veya 477 SK’na giren suçlar olabilir. Ancak disiplin tecavüzlerinin haber verilmemesi bu maddeyi ihlale sebebiyet vermez.

Maddenin devamı bendlerinde, izin şekli ve süre sonunda toplatılma zorunluluğu belirtilmiş olup, toplama hükmüne uymama ayrıca cezalandırılmıştır. Ayrıca toplatma masraflarının tahsil olunacağı belirtilmiştir. Nitekim 298 sayılı kanunda, seçim dönemlerinde afiş ve ilan asılma usulleri ayrıca düzenlenmiş olup, seçim afişleri bu kanunun kapsamı dışındadır. Kanun hükmünün incelenmesinden 10 bend halinde düzenlendiği, 5. Bendinde, fiil türleri ve cezaların sıralandığı, ilk bendin iki aşamalı olup ilk fıkrada belirtilen fiilin ağır halinin ayrıca düzenlendiği, böylece ilk 6 bendin fiiller ve cezalarla ilgili olduğu, 7.bendde cezayı zabıtanın vereceğinin, 8. Bende etkin pişmanlık hükmünün, 9.bendde bu cezaların sadece belediye sınırları içinde uygulanacağının, 10.bendde özel kanunlardaki hükümlerin saklı olduğunun düzenlendiği görülmektedir.

Devletçe kamu tüzelkişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve yayınlarının tarafsızlığı esastır. Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek şartlar çerçevesinde serbesttir. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Gündemin özelliğine göre Kurul toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atar ve görevlerine son verir. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.

İçki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılması ve tüketicilerin zehirlenmesinin sebebi, içki üretmek için kullanılmaması gereken ve insanı öldürücü etkiye sahip olduğu kesin olarak kabul edilen metil alkole daha ucuz ulaşılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Böylece; içkiyi üreten daha ucuz maliyetle karşılaşmakta, ancak insan hayatını gözardı etmekte, hatta sahte içkiyi bilerek satıp tüketiciye ulaştıran satıcı da aynı şekilde insan hayatını hiçe sayarak para kazanma uğruna öldürücü etkiye sahip sahte içkiyi satabilmektedir. Bu yazımızda; ceza muhakemesi sürecinde, kovuşturma aşamasında duruşmada suçun hukuki niteliğinin değişmesi sebebiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Suçun niteliğinin değişmesi” başlıklı 226. Fıkrasında düzenlenen ek savunma hakkının etkin kullanılabilmesi bakımından Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, sevk maddesi olarak gösterilen suçtan daha az cezayı gerektirdiği hallerde, sanığa ek savunma hakkının verilmesinin gerekip gerekmediği kaleme alınmıştır. Adli kontrol müessesi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m.109 ila m.115’de düzenlenmiştir. İşin önemi, verilmesi beklenen ceza veya güvenlik tedbiri ile ölçülü olmaması halinde, tutuklama kararı verilemez”. (2) Bilgi istenen yazıda yukarıdaki fıkra hükmü ile buna aykırı hareketetmenin Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesine aykırılık oluşturabileceğiyazılır. Bu durumda haklarında kamu davasının açılması, izin veya kararalınmasına bağlı bulunan kişiler hakkında, yasama dokunulmazlığı saklı kalmaküzere, doğrudan soruşturma yapılır.

(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acelehâllerde, sözlü olarak verir. (2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancakCumhuriyet savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır. Şüpheli veya sanık, kimliğineilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. (5) Zorla getirme, bunun için haklı görülecek bir zamanda başlar vehâkim, mahkeme veya zorla getirmeyi isteyen Cumhuriyet savcısı tarafından,sorguya çekilmenin veya ifade almanın sonuna kadar devam eder. A) Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler. (2) Devlet, ödediği tazminattan dolayı, koruma tedbiriyle ilgili olarakgörevini kötüye kullanan kamu görevlilerine rücu eder.

(2) Örgüt üyesinin, örgütünfaaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin,gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde,hakkında cezaya hükmolunmaz. (6) Örgüte üye olmamaklabirlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayıcezalandırılır. (2) Bu maddede tanımlanansuçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru,laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren,kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesihâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (8) Bu maddede tanımlanansuçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru,laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren,kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesihâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (2) Bu suçun tabip veya eczacıtarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatınicrası kapsamında işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte bir oranındaartırılır. (2) Bu suçun, resmi izne dayalıolarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi hâlinde,verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. (3) Alkol veya uyuşturucu maddeetkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idareedemeyecek hâlde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmünegöre cezalandırılır. (2) Kamu görevlileriyleilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve bellibir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi,yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Kamuya veya özel kişilereait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalaruygulanır. (2) Bu suçun, kasten yaralamasuçuna tepki olarak işlenmesi hâlinde, kişiye ceza verilmez. (3) Her türlü basın ve yayınorganının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi hâlinde, ikincifıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

(2) Ancak sakınamayacağı bir hata nedeniyle kanunubilmediği için meşru sanarak bir suç işleyen kimse cezaen sorumlu olmaz. Web sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Av.Yalçın TORUN’a aittir. Bu yazılı metin hak sahipliğinin tespiti amacıyla zaman içerikli elektronik imza ile muhafaza edilmektedir. Sitemizdeki yazılı metinler avukat meslektaşlarımız tarafından dilekçelerinde serbestçe kullanılabilir, fakat metinlerin tamamının, bir kısmının veya özetinin atıf yapılmaksızın başka web sitelerinde yayınlanmasına iznimiz yoktur. Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, paribahis amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar olarak tanımlanmıştır. Kripto para ile ilgili yatırım faaliyetinde bulunmak kumar tanımına girmemektedir. UYARIWeb sitemizde yayımlanan yukarıdaki yazılı metnin, eser sahipliği hakları Stj.

Bu yargı denetimi kısıntısının tam yargı davalarını da kapsayıp kapsamadığı, işlem iptal davasına konu edilmese ve bu yöndeki talep reddedilse bile işlemden doğan zararın tazminin istenip istemeyeceği konusunu açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Maddesine göre idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararları ödemekle yükümlüdür. Bu suretle idarenin sorumluluğu Anayasa prensibi olarak kabul edilmiştir. Ancak, Anayasada idarenin sorumluluğunun hangi esaslara göre belirleneceği belirtilmemiş, bu meselenin halli doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Bugün idarenin sorumluluğu hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkelerine dayandırılmaktadır. İster hizmet kusuru isterse kusursuz sorumluluk ilkelerine dayandırılsın genel olarak idarenin tazmin borcunun doğabilmesi için bir zararın mevcudiyeti, zarara yol açan eylemin idareye yüklenebilir nitelikte bulunması, zarar ile eylem arasında illiyet bağının bulunması zorunludur.

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *